Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BoekItalie.nl.Boekitalie.be
Deze algemene voorwaarden van BoekItalie.nl en Boekitalie.be (hierna te noemen als BoekItalie) hebben betrekking op die diensten en aanbiedingen die via onze (distributie)partners beschikbaar gesteld worden, zowel telefonisch, online als via email. Indien u gebruik maakt van een van de aanbiedingen op onze website en/of door het maken van een reservering erkent u en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij houden ons het recht voor deze algemene voorwaarden indien nodig van tijd tot tijd aan te passen.

DSV Media is eigendom en beheerder van de naam, de infrastructuur en de inhoud van deze reserveringsaccommodatiemodule en heeft deze in samenwerking met haar partners ontwikkeldBoekItalie is een platform van DSV Media in samenwerking met haar geselecteerde partners met een overzicht van diverse soorten accommodaties (uitsluitend in Italië) variërend van hotels tot bed&breakfasts, appartementen e.d. die via deze en gelieerde sites adverteren om hun kamers voor reservering aan te bieden. De site biedt de mogelijkheid voor bezoekers om direct een reservering te maken of een optie op een kamer vast te laten leggen. Boekitalie fungeert uitsluitend als tussenpersoon tussen de boeker en de aanbieder van de accommodatie. Wij informeren de accommodatie met de door de boeker verstrekte gegevens en informeren de boeker ten aanzien van de bevestiging. Bij het maken van een reservering gaat de boeker een contractuele bindende relatie aan met de verstrekker van de accommodatie.Gegevens en informatie over de accommodaties op onze site worden verstrekt door onze partners (accommodaties). Zij zijn geheel verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die op de site wordt getoond zoals over de accommodatie, voorwaarden, de beschikbaarheid en de actualiteit van de tarieven. Boekitalie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout, onjuiste of niet waarheidsgetrouwde informatie, of het ontbreken van informatie dan ook. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend. Onze website kan niet worden aangesproken op basis van de door de accommodatie beschikbaar gestelde informatie (zoals classificatie, aantal sterren) als een aanbeveling of een goedkeuring van een bepaald kwaliteitsniveau.

Tarieven
De tarieven op onze website gelden per kamer voor uw gehele verblijf en worden getoond inclusief BTW. U dient er rekening mee te houden dat op de locatie zelf lokale – en alle andere belastingen kunnen worden geheven. De getoonde tarieven kunnen afwijken van elders beschikbaar gestelde tarieven. Dit kan te maken hebben met speciale voorwaarden die gelden in een specifieke periode, een bepaalde type accommodatie of specifieke voorwaarden of afspraken die betrekking kunnen hebben op annulering en/of restitutie. Wij adviseren goed kennis te nemen van de informatie over kamer of accommodatie

Reserveringskosten
Het boeken van accommodaties via onze site is kosteloos. Wij brengen geen kosten voor reservering of andere toeslagen in rekening

Creditcardbetaling
Onze accommodatieverstrekkers bieden de mogelijkheid om reserveringen te maken (geheel of voor een deel) op basis van een creditcard. De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij en de gelden worden rechtstreeks van uw creditcard naar de rekening van de accommodatie overgemaakt.

U dient er rekening mee te houden dat bij sommige (niet-restitueerbare) tarieven i.v.m. speciale aanbiedingen of boeken op korte termijn de mogelijkheid bestaat dat de accommodatie een vooruitbetaling per creditcard verlangt en dat op het moment van het reserveren en de bevestiging uw creditcard gepreautoriseerd wordt of dat er kosten in rekening worden gebracht (soms zonder mogelijkheid tot restitutie).

Annuleren
Als u via onze site een reservering maakt met een accommodatieverstrekker, gaat u akkoord met de desbetreffende annulerings- en ‘no-show’ voorwaarden van die accommodatieverstrekker en van de aanvullende (leverings)voorwaarden van de accommodatieverstrekker die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf. Dit is inclusief de verleende (extra) diensten en/of producten die worden aangeboden. De leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende accommodatieverstrekker. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. U dient kennis te nemen van de kamerinformatie en de voorwaarden, voordat u uw reservering gaat maken.

Een reservering waarbij een betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) is vereist, kan door de accommodatie worden geannuleerd (eventueel zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) indien het nog resterende bedrag om welke reden dan ook niet volledig geïnd kan worden op de betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de accommodatie en de reservering. Een te late betaling, een verkeerde bankpas of foutieve creditcardgegevens, een ongeldige creditcard of onvoldoende tegoed zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de accommodatie akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden. Houd er rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw eventuele annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, (vooruit)betalings- en ‘no-show’ voorwaarden van de accommodatie. Wij raden u aan om de hiervoor vermelde voorwaarden van de accommodatieverstrekker zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.

Disclaimer
Wij zijn niet aansprakelijk zijn voor indirecte- of directe schade door u opgelopen, betaald of geleden vanwege een mogelijke of tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie, (zoals prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de accommodaties die via onze website wordt getoond, voor diensten of de producten die de accommodatieverstrekker of andere zakenpartner aanbiedt of het gevolg zijn of voortkomen uit verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website.
Wij zijn niet aansprakelijk (geheel of gedeeltelijk) voor schade toe te schrijven aan de accommodatieverstrekker of iedere ander bedrijf, instelling of medewerkers wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot aan de boeker via onze site. Dit is inclusief een (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toe te schrijven aan (legale) activiteiten, wangedrag, weglatingen, verkeerde weergave, onrechtmatige daad, persoonlijk letsel, dood, materiële schade, schade door verlies van inkomsten, productie, winst of andere schade, verliezen of kosten doe door u zijn opgelopen of betaald of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt

U gaat er mee akkoord dat de accommodatie die zijn diensten aanbiedt via onze site te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale kamerprijs aan de relevante lokale autoriteiten, ongeacht of de accommodatie waar u verblijft kosten in rekening brengt (of kosten in rekening heeft gebracht) voor uw kamer, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de kamerprijs faciliteren. Boekitalie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de kamerprijs aan de relevante lokale autoriteiten.
Intellectuele eigendomsrechten

DSV Media bezit en behoudt het exclusieve eigendom op de benodigde software, alle rechten, namen en belangen van de website waarop de dienst ter beschikking wordt gesteld, zoals de “look and feel’, lay out, vertaalde teksten, beoordeling van gasten. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de door ons getoonde en niet getoonde informatie te kopiëren, publiceren, promoten en te gebruiken.

Diversen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DSV Media BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van DSV Media BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DSV Media BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DSV Media BV.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
De online accommodatie-reserveringsdienst wordt verzorgd door DSV Media BV geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 30165299.